fbpx

Regulamin świadczenia usług w zakresie udostępniania i utrzymywania Firmowej strony www.zado.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Umowa, zwana dalej także Regulaminem, określa zasady nawiązywania współpracy Sklepu (Sprzedawcy) z Serwisem Internetowym Zado.pl, prowadzenia sprzedaży internetowej przez Sklep w ramach Bazy Sklepów (Sprzedawców) Zado.pl, świadczenie usług związanych z udostępnianiem i utrzymaniem serwisu internetowego, na warunkach opisanych w dalszej jej części oraz korzystania z Panelu Administratora do obsługi Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 2. Serwis internetowy Zado.pl prowadzony jest przez Usługodawcę: Damian Nogaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TONADO – DAMIAN NOGAJ” z zakładem głównym pod adresem: ul. Bazyliowa 16B/3, 51 – 180 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9482571041
 3. Serwis Internetowy Zado.pl składa się z Bazy Sklepów (Sprzedawców) Zado.pl prowadzących sprzedaż internetową w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl oraz Firmowej Strony www.zado.pl, w której Sklepy (Sprzedawcy) nawiązują współpracę z Serwisem Internetowym w celu rozpoczęcia i prowadzenia sprzedaży internetowej.
 4. Każdy Sprzedawca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego Zado.pl winien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Załączników do niego.
 5. Każdy Sprzedawca korzystający z Serwisu Internetowego Zado.pl obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie ze Serwisu Internetowego Zado.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 7. Akceptacji Regulaminu Sprzedawca dokonuje zaznaczając każdorazowo właściwe pole w Formularzu Zgłoszeniowym znajdującym się w Serwisie Internetowym Zado.pl.
 8. Serwis Internetowy Zado.pl przyjmuje Zgłoszenia od Sklepów (Sprzedawców) 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
 9. Sprzedawca obowiązany jest do wprowadzania w Zgłoszeniu danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 10. Sklep (Sprzedawca) obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego Zado.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem, o których mowa w pkt 3 obejmuje:
 12. utrzymanie serwisu internetowego Sklepu na serwerze zarządzanym przez Zado.pl, w skład którego wchodzą:
 • przestrzeń dyskowa o rozmiarze 1024 megabajtów dzielone wg. potrzeb na pliki, konta e-mail i bazy danych niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego Sklepu;
 • usługi świadczenia pomocy i wsparcia technicznego.
 • konserwacji systemu internetowego w zakresie związanym z obsługą serwisu internetowego i Panelu Administratora.
 1. Złożenie Zgłoszenia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Sklep następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1280×768 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies zgodna z aktualnymi na dzień podpisania Umowy Standardami sieci WWW.
 2. Przystąpienie do umowy i prawidłowe jej realizowanie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Sklep następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1280×768 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies zgodna z aktualnymi na dzień podpisania Umowy Standardami sieci WWW.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie Panelu Administratora niezbędnego do wprowadzania Produktów Sklepu (Sprzedawcy) do sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Sklep następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Połączenie z internetem;
  2. System Android lub iOS Apple.

§2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Panel Administratora do obsługi Sklepu – aplikacja do obsługi sklepu internetowego prowadzonego w ramach Bazy Sklepów Zado.pl, dzięki której dodaje się produkty do bazy Sklepu przez manualne dodanie Produktu i jego zdjęcia, przyporządkowanie do danej kategorii Produktów, kontrolę poziomów „magazynowych” danych Produktów, ustalanie ceny, obsługę Zamówień obejmującą listę towarów, adres Dostawy, cenę, dane do faktury VAT, miesięczne zestawienia zrealizowanych zamówień i raportowanie finansowe.
 2. Adres internetowy Sklepu (Sprzedawcy) – indywidualny adres internetowy zado.pl Sklepu (Sprzedawcy) zapewniany przez Usługodawcę zabezpieczony loginem i hasłem administrowany przez Sklep (Sprzedawcę) i osoby przez niego upoważnione, służący przede wszystkim do sprzedaży internetowej Produktów i składająca się z dodatkowych kont pracowników Sklepu z możliwym podziałem na np. osoby odpowiedzialne za kompletowanie zamówienia, dostawę i o różnych poziomach dostępu.
 3. Dostawa – umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Produktów w miejsce wskazane przez Klienta, zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem (Sprzedawcą) na warunkach „Dostawy Towaru” znajdujących się w zakładce „Dostawa” na stronie internetowej Sklepu (Sprzedawcy) prowadzącego sprzedaż internetową w ramach Bazy Sklepów (Sprzedawców) zado.pl oraz według cennika ustalonego przez Sklep (Sprzedawcę), w tym opłaty podstawowej i ewentualnych opłat dodatkowych obowiązkowych, w sytuacji gdy z wyłącznej winy Klienta nie dojdzie do zrealizowania umowy dostawy, w szczególności w sytuacji nieobecności Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Produktów w miejscu wskazanym w Umowie Dostawy przez Klienta, bez prawa zwrotu opłaty za nieskuteczne doręczenie z wyłącznej winy Kupującego.
 4. Firmowa Strona ww.zado.pl – składowa Serwisu Internetowego Zado.pl, w której Sklepy (Sprzedawcy) chcący prowadzić sprzedaż internetową Produktów nawiązują współpracę z Serwisem Internetowym Zado.pl w celu prowadzenia tej sprzedaży przy pomocy Panelu Administratora do obsługi sklepu internetowego.
 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Sklepu internetowego, ustalany samodzielnie przez Sprzedawcę składający się z konfiguracji liter, liczb i znaków specjalnych.
 6. Baza Sklepów (Sprzedawców) Zado.pl – Baza Sklepów (Sprzedawców) prowadzących sprzedaż Produktów w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl
 7. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 8. Konto (Konto Klienta) – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie Internetowym Zado.pl oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży w ramach Bazy Sklepów Zado.pl, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży.
 9. Koszyk Zakupów – usługa dostępna w Bazie Sklepów Zado.pl umożliwiająca skompletowanie listy produktów wyświetlających się na ekranach Sklepów poprzez kliknięcie na dany Produkt oraz złożenie na tej podstawie Zamówienia Produktów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sklepem (Sprzedawcą).
 11. Przetworzone Zamówienie – złożone przez Klienta i skutecznie zarejestrowane Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym w Systemie Informatycznym Zado.pl
 12. Regulamin – regulamin Firmowej Strony www.zado.pl.
 13. Rejestracja – czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Bazy Sklepów zado.pl.
 14. Serwis Internetowy Zado.pl – platforma e-commerce Usługodawcy prowadzona pod adresem www.zado.pl kolekcjonująca lokalne sklepy spożywcze i przemysłowe, nazywane dalej Sklepem (Sprzedającym) i umożliwiająca im, w wydzielonej i dedykowanej im części Serwisu, prowadzenie sprzedaży przez internet, na odległość, oraz za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt u Sprzedającego, tj. zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym, z dostawą z wybranego Sklepu lub z odbiorem własnym, składająca się z się z Bazy Sklepów (Sprzedawców) Zado.pl prowadzących sprzedaż w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl oraz Firmowej Strony www.zado.pl, w której Sklepy (Sprzedawcy) chcący prowadzić sprzedaż przez internet nawiązują współpracę z Serwisem Internetowym Zado.pl poprzez formularz aplikacyjny do obsługi sprzedaży internetowej
 15. Sklep (Sprzedawca) – każdy sklep korzystający z usługi świadczonej przez Usługodawcę na warunkach i w formie określonej umową w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl
 16. Strona Umowy – Usługodawca, Sklep (Sprzedawca) lub Klient.
 17. Umowa – niniejsza Umowa o świadczenie usług związanych z udostępnieniem i utrzymywaniem Firmowej Strony www.zado.pl zawarta pomiędzy Sklepem (Sprzedawcą) a Usługodawcą
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Zado.pl pomiędzy Klientem (Kupującym) a Sklepem (Sprzedającym) w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm).
 19. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Zado.pl na rzecz Sklepu (Sprzedawcy).
 20. Usługodawca – Damian Nogaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TONADO – DAMIAN NOGAJ” z zakładem głównym pod adresem: ul. Bazyliowa 16B/3, 51 – 180 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9482571041
 21. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta i Sklepu stanowiący integralną część regulaminu.
 22. Zamiennik – oferowany Klientowi Produkt analogiczny do Produktu zamówionego przez niego, a pochodzącego od innego producenta, w sytuacji gdy zamówionego Produktu przez Klienta w Sklepie oferującym sprzedaż internetową w ramach Bazy Sklepów Zado.pl nie ma na stanie lub w magazynie Sklepu, co czyni sprzedaż tego Produktu niemożliwym.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki dokonane za pośrednictwem Bazy Sklepów Zado.pl (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej Bazy Sklepów Zado.pl), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Klientowi identyfikację, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach, miejsce jego odbioru własnego lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
 24. Zgłoszenie – oświadczenie woli Sprzedawcy wyrażone za pomocą wypełnionego i wysłanego Usługodawcy formularza Zgłoszenia online dostępnego w Serwisie Internetowym Zado.pl pod adresem www.zado.pl, zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie usług związanych udostępnieniem i utrzymywaniem Firmowej Strony www.zado.pl, w odpowiedzi na które Usługodawca po przeprowadzonej analizie Zgłoszenia na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszenia przedstawia Ofertę zawarcia umowy.

§3

Proces Usługi Firmowej strony www.zado.pl

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług związanych z udostępnieniem i utrzymywaniem Firmowej Strony www.zado.pl Sklepu (Sprzedawcy) w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.
 2. Proces zgłoszenia (udostępnienia Firmowej Strony www.zado.pl) zainicjowany jest Zgłoszeniem dokonanym za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego w Serwisie Internetowym Zado.pl i polega na dostosowaniu modelu świadczonej Usługi Sklepu internetowego Sprzedawcy w ramach Bazy Sklepów Zado.pl oraz zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług związanych udostępnieniem i utrzymywaniem Firmowej Strony www.zado.pl
 3. W odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie Usługodawcy, po przeprowadzeniu analizy zgłoszenia na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszeniu, Usługodawca przedstawia, nie później niż  w terminie 3 dni roboczych liczonym od wygenerowania Zgłoszenia zawierającego kompletne dane, indywidualnie dostosowaną Ofertę zawarcia umowy.
 4. Sklep (Sprzedawca) akceptuje ofertę, o której mowa powyżej, finalnie ją odrzuca lub nie akceptuje jej i zadaje dodatkowe pytania, na podstawie których Usługodawca przeprowadza, nie później niż w terminie 5 dni roboczych dodatkową analizę i przedstawia Sprzedawcy dodatkowe moduły lub pełniej dostosowuje funkcjonalność.
 5. Sprzedawca akceptuje wyżej określone warunki lub je finalnie odrzuca.
 6. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili ostatecznej akceptacji warunków, o których mowa w pkt 3 lub 4.
 7. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sklep otrzymuje narzędzie do indywidualnej konfiguracji Sklepu internetowego i personalizacji w formie formularza zawierającego m.in. konfiguratory dotyczące: nazwy, adresu www Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl, wyboru i przedstawienia Klientowi możliwych opcji płatności za Produkt, baneru, adresu sklepu.
 9. Sprzedawcy udostępniany jest podgląd strony www Sklepu generowanej automatycznie w oparciu o przesłane informacje lub ustawienia o których mowa w § 3 Umowy.
 10. Po weryfikacji wprowadzonych danych, Usługodawca uruchamia sklep internetowy www Sprzedawcy w ramach Bazy Sklepów Zado.pl.
 11. Sklep (Sprzedający) za pomocą udostępnionych przez Usługodawcę dostępów do indywidualnego Panelu Administratora samodzielnie uzupełnia asortyment z plików produktowych (CSV lub Excel) lub ręcznie, dodatkowo konfiguruje Produkty, określa czas dostawy w oparciu o dostępne moduły i funkcjonalności).
 12. Po dokonaniu przez Sprzedawcę czynności opisanych w pkt 10 następuje uruchomienie sklepu internetowego Sprzedawcy w ramach Bazy Sklepów Zado.pl, co oznacza faktyczne umożliwienie rozpoczęcie sprzedaży internetowej Produktów potencjalnym Klientom
 13. W czasie trwania Umowy Usługodawca zapewnia Sprzedawcy utrzymywanie strony internetowej Sklepu w Serwisie Internetowym Zado.pl m.in. poprzez: udostępnienie Sprzedawcy Panelu Admnistratora, dedykowanego adresu internetowego w ramach domeny zado.pl i wsparcie techniczne oraz zapewnia działania marketingowe Systemu Informatycznego Zado.pl, mające pośrednio na celu promocję także sklepu internetowego Sprzedawcy.
 14. W czasie trwania umowy wszelkie ewentualne usterki i błędy związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Sprzedawcy i/lub z Panelu Administratora Sprzedawca obowiązany jest zgłaszać Usługodawcy niezwłocznie drogą mailową na adres kontakt@zado.pl. Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie je naprawić lub usunąć.
 15. W przypadku spowodowania awarii nie objętej opieką serwisową Usługodawca przedstawi indywidualną wycenę i harmonogram usunięcia awarii.

§4

Wynagrodzenie 

 1. Na wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu Umowy składa się:
  1. z tytułu utrzymania strony internetowej Sprzedawcy prowadzonej w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl – prowizja w wysokości 3% liczona od wartości brutto przetworzonych Zamówień płatna każdorazowo za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 10 dni liczonych od zakończenia danego okresu, nie mniej niż 29zł netto (stawka minimalna). Wysokość wynagrodzenia będzie generowana automatycznie w oparciu o dane przechowywane w Systemie Informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy, wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi w przypadku opóźnienia w płatności za dany okres, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, na rachunek bankowy Usługodawcy. Faktura VAT zawiera kwotę prowizji plus należny podatek VAT.

§5

Wypowiedzenie Umowy i czasowe zawieszenie stosowania jej postanowień

 1. Sklep (Sprzedawca) może wypowiedzieć Umowę bez podania powodu, jednak nie wcześniej niż po miesiącu od jej zawarcia, zachowując 14 – dniowy termin wypowiedzenia.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez Sprzedawcę należy złożyć pisemnie drogą elektroniczną (kontakt@zado.pl) obejmującą zwyczajowy i praktykowany sposób komunikacji między Stronami lub pisemnie na adres Usługodawcy –  Damian Nogaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TONADO – DAMIAN NOGAJ” z zakładem głównym pod adresem: ul. Bazyliowa 16B/3, 51 – 180 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9482571041
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z powodów leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy, w szczególności gdy Sprzedawca nie przestrzega Regulaminu Firmowej Strony www.zado.pl i/lub Bazy Sklepów Zado.pl i/lub postępuje w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami nie mając na uwadze poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich i/lub umieszcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy w terminie 3 (trzech) dni do zaprzestania ww. działań lub zaniechań.
 4. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
 5. W przypadku braku zapłaty przez Sprzedawcę prowizji, o której mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1.2 za opisany w tym ppkt 1 (jeden) okres rozliczeniowy, tj. po 30 dniach od ostatniej dokonanej płatności z tytuł prowizji Usługodawca zawiesza możliwość funkcjonowania sklepu internetowego Sprzedawcy, przenosząc go w tryb katalogu bez możliwości przyjmowania Zamówień i prowadzenia sprzedaży internetowej, do czasu zapłacenia przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od wezwania przez Usługodawcę do zapłaty, wszystkich wymagalnych należności wraz z odsetkami w wysokości ustawowej.
 6. Umowa zostaje skutecznie wypowiedziana po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt powyżej.
 7. Rozwiązanie Umowy łączącej Strony ma ten skutek wobec Sprzedawcy, że strona internetowa jego Sklepu prowadzona w ramach Serwisu Internetowego Zado.pl przestaje istnieć, jako strona zewnętrzna, dzięki której możliwa była sprzedaż internetowa oraz dezaktywowana zostaje Panel Administratora. Sprzedawca ma możliwość uprzedniego eksportu archiwum sprzedaży.

§6

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca nie nabywa autorskich praw majątkowych, do jakichkolwiek utworów powstałych w wyniku wykonywania Umowy.
 2. Wyłącznym uprawnionym z tytułu praw autorskich do powstałych w wyniku wykonywania umowy utworów jest Usługodawca.
 3. Sprzedawca w czasie trwania Umowy może korzystać z logo Usługodawcy i innych utworów należących do Usługodawcy w celach związanych wyłącznie z funkcjonowaniem, utrzymaniem i reklamowaniem sklepu internetowego Sprzedawcy w ramach Systemu Informatycznego Zado.pl, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenia ich do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej własnego komputera i/lub smartfona oraz do pamięci nietrwałej RAM;
  2. utrwalania utworu na nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności na papierze (w formie albumów, plakatów, folderów, ulotek, naklejek itp.), oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
  3. wystawienia (w tym w formie plakatów, reklam świetlnych itp.).
 4. Za korzystanie przez Sprzedawcę opisanych w pkt 3 utworów nie należy się Usługodawcy dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Usługodawca w czasie trwania Umowy może korzystać z logo sklepu stacjonarnego Sprzedawcy i innych utworów Sprzedawcy służących rozróżnieniu Sprzedawcy w celach związanych wyłącznie z funkcjonowaniem, utrzymaniem i reklamowaniem sklepu internetowego Sprzedawcy w ramach Systemu Informatycznego Zado.pl, jak i samego Systemu Informatycznego Zado.pl na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenia ich do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej własnego komputera i/lub smartfona oraz do pamięci nietrwałej RAM;
  2. utrwalania utworu na nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności na papierze (w formie albumów, plakatów, folderów, ulotek, naklejek, folderów, katalogów itp.), oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
  3. wystawienia (w tym w formie plakatów, reklam świetlnych, broszur, katalogów itp.);
  4. zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej), na nośnikach, o których mowa powyżej.
  5. wprowadzenia do obrotu.
 6. Strony oświadczają, iż celem wykonania (przeznaczeniem) utworów powstałych w wyniku wykonywania Umowy jak i w zakresie zezwolenia udzielonego Sprzedawcy przez Usługodawcę na korzystanie z utworu, o którym mowa w pkt 3, jest wykorzystywanie go w kontaktach z Klientami Sprzedawcy oraz podmiotami z nim współpracującymi, umieszczenie go w materiałach reklamowych i promocyjnych Serwisu Internetowego Zado.pl, w tym również na nośnikach magnetycznych, prezentacjach multimedialnych oraz w sieci Internet.

§7

Postanowienie końcowe

 1. Wszelkie umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy Zado.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Umowy wymagają dla ważności formy dokumentowej.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o instrumentach podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego Zado.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Ceny uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego Zado.pl podana są w złotych polskich.
 5. Serwis Internetowy Zado.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Strony jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Strony zostały prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 6. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego Zado.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin może być też dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem w zakresie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 9. Wszelkie powstałe spory pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 10. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem w zakresie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 kwietnia 2020r.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm)., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)